Hodnocení tématu:
 • 4 Hlas(ů) - 4 Průměr
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
[RP] [Město] Cyprona
#1
Ustanovující zákony

Jediným a svrchovaným vládcem Cyprony je její vévoda.
Následující zákony jsou závazné pro všechny osoby, nalézající se v Cyproně a jejích državách.
Pod vládu vévody, rovněž náleží přilehlá území, hrady a osady.
Výsadní postavení mezi Cypronským lidem má šlechta, dělící se na nižší a vyšší, kde vyšší třída získává titul.
Cypronou uznávané tituly pro vyšší šlechtu jsou Vévoda, Baron, Lord a vojenský Rytíř.
 • Titul Vévody / Vévodkyně, jak bylo již výše zmíněno patří jen a pouze svrchovanému vládci Cyprony. Titul je dědičný po mužské pokrevní linii, je děděn vždy nejstarším synem. V případě, že vévoda nemá syna, je možno aby se vévodkyní stala žena. V případě že vévoda v okamžiku své smrti nemá žádného potomka, je nový vévoda volen cechmistrem Semper Fidelis po dohodě z cechem. Vévoda má nárok na oslovování titulem jasnosti.

 • Titul Barona je dědičný po mužské pokrevní linii, je děděn vždy nejstarším synem. V případě, že Baron nemá syna, je možno aby se baronkou stala žena. V případě že hrabě nemá potomky, jsou dědičné otázky plně v pravomoci Cypronského Vévody. Titul Barona, může být udělen pouze vévodou. Baron má nárok na oslovení pane. Titul je udělován buď s lénem, či bez něj v takovém případě bývá označován jakožto baron vévodského dvoru. Na jeho potomky je nahlíženo jako na nižší šlechtu. V případě války, je baron povinen nastoupit do boje v čele svých rytířů, rovněž je povinen v případě že mu náleží léno dovést do boje alespoň 4 ozbrojence.

 • Titul Lorda / Lady je nedědičný. Opravňuje nositele k užívání oslovení Lorde či pane / Lady či paní. Titul je udělován buď s lénem. Na jeho potomky je nahlíženo jako na nižší šlechtu. V případě války, je Lord povinen nastoupit do boje v čele svých rytířů, rovněž je povinen v případě boje dovést alespoň 2 ozbrojence.

 • Titul Rytíře, opravňuje nositele k užívání oslovení Sire či pane. Titul není dědičný a může být navržen i Baronem, ale titul uděluje Vévoda. V případě války je povinen se jí osobně účastnit.

 • Titul svobodného pána / paní opravňuje nositele k užívání oslovení pane / paní. A patří do nižší šlechty. Titul není dědičný a může být navržen i Baronem, ale titul uděluje Vévoda.

Veškerá šlechta má právo užívat jim vyhrazené oslovení. Jeho neužití může být vykládáno, jako urážka. Šlechtic má právo trestat urážku své osoby bičováním, pokud se urážky učinil někdo z prostého lidu, za urážku je oprávněn vyměřit ne více než 20 ran. Proti takovémtu rozhodnutí není odvolání. V případě že je šlechtic uražen jiným šlechticem, je oprávněn dožadovat se jejího odčinění v souboji. Souboje na život a na smrt jsou zakázány, vyjma zvláštního povolení od vévody.
V případě že se šlechtic dostane do soudního sporu, je na jeho svědectví vždy nahlíženo jako na pravdivá.
Jediným orgánem způsobilým k soudu nad šlechtou případně odebrání titulu je Vévoda či rada.
V případě trestu smrti, má šlechtic právo na čestnou smrt mečem. Šlechtic není trestán ponižujícími veřejnými tresty, jakým je kupříkladu pranýř.


Správní zákony
 • Nejvyšším správním orgánem je vévoda a úřadem rada. Rada je oprávněna dohlížet nad dodržováním výsad. Právo na členství v radě má šlechta, zástupci vévodou uznaných cechů. V případě hlasování má vévoda tři hlasy, baroni po hlasech dvou, nižší šlechta a měštané pak po hlasu jednom.
 • Cypronská uzemí se správně dělí na město, osady či vesnice, hrady či posádky.
 • Město samé náleží pod přímou správu vévody.
 • Osady a vesnice mohou spadat buď, přímo pod vévodu v takovém případě tento ustanoví rychtáře, nebo může být lénem některého z jeho šlechticů.
 • Hrady může buď zpravovat vévodská posádka, ta je v takovém případě vedena purkrabím, nebo mohou mít lénem některého z jeho vazalů.
  V tomto je mu pak nápomocen jím ustanovený kancléř, jeho povinností je pak dohlížet na běžnou správu města, udělování obchodních a jiných licencí, správa vévodského majetku a pozemků, dohled nad výběrem daní, starost o matriky. Kancléř je oprávněn vydržovat pro tyto potřeba vlastní úředníky.
 • Dalším vévodou ustanoveným úřadem je úřad soudce. Soudce je osobou určenou k vyměřování trestů a vedení soudů. Je oprávněn vynést jakýkoli rozsudek vyjma hrdelního, při hrdelních zločinech je pak povinen zažádat vévodu o potvrzení rozsudku. V případě výhrad vůči rozsudku Cypronského soudce je možné odvolání k soudu vévodskému.
 • Na pořádek a dodržování zákonů v Cyproně dohlíží městská stráž, ta je potom vedena svým kapitánem. Kapitán stráže se zpovídá pouze vévodovi, městká stráž je povina svou poslušností kancléři, který je oprávněn nařídit jí zásah proti jim určeným osobám, náležejícím k prostému lidu.
 • Cyprona je rovněž sídlem vévodské armády, její úloha pak tkví především v obraně Cyprony před vnějšími nepřáteli, její velitel je rovněž oprávněn k výpomoci městské stráži.
 • Okolní vévodské vesnice jsou spravovány místním rychtářem. Rychtář je ustanoven vévodou. Rychtář je povinen dohlížet nad dodržováním zákonů, výběrem daní a vedením matrik.
 • Purkrabí je povinen udržovat pořádek na jemu přiděleném území, je oprávněn k výkonu soudní moci jak nad svými muži, tak nad zločinci působícími na jeho území, je oprávněn vynést jakýkoli rozsudek.
 • Léna jsou plně v pravomocích tamního šlechtice. Ten je oprávněn spravovat léno dle vlastního uvážení, vynášet vlastní zákony a nařízení, pokud tato nejsou v rozporu se zákony a nařízeními Cypronskými. Posouzení rozporů je v kompetenci vévody či rady.
 • Zákony ustanovené šlechticem na daném území, nesmí omezovat práva šlechtice přes léno procházejícího a nesmí omezovat vévodské úředníky ve výkonu jejich práce.
 • Vévoda je oprávněn při udělení léna, určit výši daně z léna odváděné. Výši daně smí měnit pouze on.


Občanské zákony
 • Za občana Cyprony, je považována každá osoba platící řádné daně, cypronská šlechta a kněží oficiem uznaných božstev.
 • Občan Cyprony má právo na to, aby s ním bylo nakládáno dle Cypronských zákonů, má právo na ochranu své osoby a svého majetku.

Danové zákony
 • Každý občan Cyprony vyjma šlechty je povinen platit daň z hlavy o výši jednoho zlatého ročne.
 • Z polností je odváděná daň, určená jako jedna desetina jejich ročního výnosu. Určení běžných výnosů polnost je v pravomoci vesnického rychtáře.
 • Každý vlastník domu, je povinen odvádět komínovou daň o výši jednoho zlatého ročně za komín.
 • Vlastník domu ve městě je rovněž povinen platit daň, jejíž výše vychází z městké čtvrti, ve které se jeho dům nalézá. Výši daní vyměřuje kancléř, dle instrukcí udělených vévodou.
 • Daně jsou vybírány na vesnicích rychtářem, ve městě pak kancléřem a jeho úředníky.
 • Neplacení daní, je trestáno vyhnanstvím.
Obchodní zákony
 • Každá osoba, usilují o obchod v Cyproně je povinna zažádat o povolení kancléře.
 • Osoba provozující v Cyproně obchod, je povinna odvádět daň. Výše daně je pul zlatky ročně, pro obchodníky s potravinami a zemědělskými produkty, či nezpracovaným materiálem. Tři čtvrtě zlatky za výrobky z kovu a dřeva. Zlatku za obchod se zbraněmi a předměty magickými.

Trestní zákoník
 • Trestem za neoprávněné užití znaku, erbu, titulu či příslušnosti k vévodským úřadům je pranýř spojený s bičováním. Provinilec je rovněž povinen zaplatit odškodné nositeli daného titulu, v případě že se jedná o vévodský úřad, bude odškodnění proplaceno přímo vévodovi.
 • Pod trestem pokuty o výši jedné zlatky je ve městě zakázáno nosit zbraně, výjimkou jsou osoby náležející k vévodské armádě, městské stráži, šlechtě. Ve výjimečných případech, může být nošení zbraně chápáno, jako loupež, či zrada.
 • Trestem za zradu je smrt rozčtvrcením, či lámáním v kole a konfiskace veškerého majetku.
 • Trestem za dezerci je smrt oběšením.
 • Trestem za špionáž je ztráta očí a jazyka.
 • Trestem za zneužití pravomocí udělených vévodou je ztráta jazyka.
 • Trestem za vraždu je smrt oběšení.
 • Trestem za žhářství je trest oběšením.
 • Trestem za ozbrojený útok na občana Cyprony je rok nucených prací v dolech, spojený s odškodněním napadaného. Útok na šlechtice je trestán doživotním vyhnanstvím, spojeným s vypálením cejchu.
  Trestem za loupež je jsou dva roky nucených prací v dolech, spojené s odškodněním postižených a navrácení ukradeného majetku. V případě že provinilec ukradeného majetku pozbyl, je nucen hodnotu tohoto majetku odpracovat.
 • Trestem za poškození, či zničení majetku je zaplacení trojnásobku jeho hodnoty, jedna tato hodnota bude dána jako odškodné majiteli poškozeného zboží.
 • Trestem za sabotáž obrany země, je smrt rozčtvrcením či lámáním v kole.
 • Trestem za přesunutí hraničních kamenů vévodství je vyhnanství spojený s konfiskací veškerého majetku.
 • Trestem za posunutí mezních kamenů je zaplacení pokuty a výši trojnásobku hodnoty země posunem získané, z toho jedna tato hodnota je zaplacena jako odškodné majiteli země.
 • Pokud obchodník použije upravené míry či váhy, nebo jedno zboží za jiné vydávat bude, bude potrestán pranýřem, navíc mu budou odebrány veškeré obchodní a cechovní licence a jedna desetina jeho majetku, bude rozdána.
 • Trestem za cizoložství je pranýř, rovněž je sňatek prohlášen za neplatný, veškerý majetek manželů v tomto případě připadá nevinnému.
 • Trestem za znásilnění je kastrace.

Soudní zákony
 • V Cypronském vévodství je pětice soudů. Soudy šlechtické, soudy úřední, soudy vojenské,Cypronská rada a vévodský soud.
 • Kterýkoli spor, se pokud šlechta neurčí jinak, dostane nejprve k soudu úřednímu.
 • Úřední soudy mají pravomoci ke kterémukoli trestu, vyjma trestu smrti.
 • Úřední soudy jsou povinny rozdávat tresty dle znění Cypronských zákonů. Úředníkovi vedoucímu soud je placeno 200 stříbrných za každý započatý den sporu, tyto peníze jsou hrazeny z majetku obžalovaného pokud ten je shledán vinným, či majetku žalobce, pokud je obžalovaný shledán nevinným.
 • Od úřednických soudů je možné se dovolat k soudům šlechtickým.
 • Soudy šlechtické jsou vedeny šlechticem, kterému náleží dané léno. Šlechtic je ve svém lénu oprávněn vynést kterýkoli rozsudek, šlechtici je doporučeno se při udělování trestů řídit danými zákony, ale je oprávněn rozsudek v případě potřeby změnit dle okolností. Nižšímu šlechtici vedoucímu soud je placeno 300 stříbrných, baronu je placeno 500 stříbrných za každý den soudního sporu, pokud se soud dostane k vévodovy, jsou mu placeny 2 zlatky za každý započatý den soudu, tyto peníze jsou hrazeny z majetku obžalovaného pokud ten ej shledán vinným, či majetku žalobce, pokud je obžalovaný shledán nevinným. Pokud byl soud veden nižším šlechticem, je možnost se odvolat k vévodovi.
 • Soudy vojenské jsou vedeny nejvyšším důstojníkem armády v dané oblasti. Tyto soudy trestají pouze prohřešky členů armády, výjimkou jsou pak soudy posádkové, kdy má velitel posádky právo soudit i civilní obyvatelstvo. Soud je oprávěn k jakýmkoli trestům v mezích platných zákonů. Proti vojenskému soudu není odvolání.
 • Cypronská rada se mimo jinou svou činnost zabývá soudy konanými nad šlechtou či cechy. Rada nesoudí žádná jiná provinění, než ta co spáchal šlechtic či cech. Rada je oprávněna vynést jakýkoli rozsudek dle svého uvážení. Za každý den soudu je členům rady placeno 300 stříbrných pro nižší šlechtu a cechmistry, 500 stříbrných baronu a dvě zlatky vévodovi.
 • Tortura je doporučena jen k zjištění podrobností a spolupachatelů, šlechtic má ale právo ji v případě potřeby použít i získání přiznání. Veškeré výslechy za pomoci útrpného práva jsou vedeny katem, pod dohledem soudu. Veškeré výlohy pro kata platí odsouzený.
 • Veškeré rozsudky vyjma pranýře jsou vždy vykonávány katem, či jeho pomocníky. Veškeré výlohy za výkon rozsudku jsou placeny z majetku obžalovaného.
 • Za stětí je katovi placeno po 3 zlatých.
 • Za čtvrcení či lámání v kole je katovi placeno po 10 zlatých.
 • Za oběšení je katovi placeno po pěti stech stříbrných, za příplatek zlatky je odsouzenému zlomen vaz před samotnou popravou, polovina této platby jde do vévodské pokladny.
 • Za upálení je katovi placeno po zlatce, rovněž je mu proplaceno dříví k upálení použité. Za příplatek dvou zlatých bude odsouzený před samotným upálením uškrcen, polovina z téo ceny jde do vévodské pokladny.
 • Za vypálení cejchu je katovi placeno 200 stříbrných.
 • Za bičování je katovi placeno 10 stříbrných od rány.
 • V případě že kat nezvládne zabít odsouzeného na první pokus, je povinen zaplatit pozůstalým po odsouzeném pokutu o výši 5 zlatých.
 • Za výkon útrpného práva je katovi placeno 200 stříbrných od hodiny.

Zákony vejdou v platnost 1.Luny, 299. roku. Současně s vyhlášením výjimečného stavu, který bude platit až do odvolání a ruší některé zákonem dané daně.
*podepsána*Eržika, vévodkyně cypronská
_____________
(Zákony sepsal Lothar di Folgore za což mu děkuji. Upravila Eržika Nitková)
-=Semper Fidelis=-
Eržika Nitková - Krejčí, truhlářka, řezbářka
Hinata - Služebnice Jondaly někde na cestách
Galahad - Cypronský hospodský
Eržika - stopařka
Odpovědět
#2
[Obrázky: bc504963b0.f.gif]
Vývěska

Cypronský obchodník Kennard
Výkupuje:
- Klády – 12 str./kus
- Ingot železa – 130 str./kus
- Krevel - 125 str./kus
- Křemenný písek – 17 str./kus
- Kámen - 11 str./kus
- Hlínu – 1 str./kus
-=Semper Fidelis=-
Eržika Nitková - Krejčí, truhlářka, řezbářka
Hinata - Služebnice Jondaly někde na cestách
Galahad - Cypronský hospodský
Eržika - stopařka
Odpovědět
#3
Vývěska


Město se může chlubit nově postaveným domem jižně od kasáren, který je možné pronajmout si za 10zlatých ročně. Dům je vhodný pro menšího obchodníka. Přízemí je vhodné pro obchůdek, sklad či dílnu.
-=Semper Fidelis=-
Eržika Nitková - Krejčí, truhlářka, řezbářka
Hinata - Služebnice Jondaly někde na cestách
Galahad - Cypronský hospodský
Eržika - stopařka
Odpovědět
#4
dopis od Grommara, trpasličího velitele stráží
Jasnosti,

před ňákou dobou mi řikal jeden z měšťáků, Zaed se tušim menuje, že by chtěl kus za východni branou kus vod strážnýho posedu založit malej tábor se svojí grupou dřeváků. Bohatý asi zrovna nejsou takže možná by jim bodla ňáká pomoc do začátku. Myslym že to pro Vás byla dobrá věc, určitě pak vynahraděj ňákym matriálem na stavby. A pokud budou upejpat.. však víte, že bránu máme pod palcem mi, když třeba tak jim trochu zatopýme.
Brzo se zas ozvu,
Grommar


[Obrázky: cypronadrevorubcilvl1.png]
Chcete tvořit RP podklady světa (Lore), technickou dokumentaci, návody, točit videa a podílet se na rozvoji Wikipedie či jiných webových/informačních zdrojů? Tak se ozvěte.. Pojďme společně vytvářet bohatý a rozmanitý svět s vlastními zákonitostmi, pravidly a příběhy, ve kterém bude radost hrát.
Odměny za spolupráci nejsou vyloučené.
Odpovědět
#5
dopis od Jukeba, předáka horníků
Madam,

rád bych Vás poprosil o pomoc s naším živobytím. Rádi bychom využili část cypronských dolů a zřídili si v ní zázemí. Chybí nám ovšem peníze do začátku. Za Vaši pomoc bysme v budoucnu mohli poskytovat každý rok část z natěžených kamenů pro účely města, za slušnou cenu.
Děkuji za Váš čas,

Jukeb
[Obrázky: cypronadullvl1.png]
Chcete tvořit RP podklady světa (Lore), technickou dokumentaci, návody, točit videa a podílet se na rozvoji Wikipedie či jiných webových/informačních zdrojů? Tak se ozvěte.. Pojďme společně vytvářet bohatý a rozmanitý svět s vlastními zákonitostmi, pravidly a příběhy, ve kterém bude radost hrát.
Odměny za spolupráci nejsou vyloučené.
Odpovědět
#6
dopis od neznámého obyvatele
Pani,

Balian, ten co byl zajatej - neumi psát a tak my řžekl abych vam napsal ja. Ja totiš umim. Prej přemejšlel co se životem dal a tak že prej by chtěl zas dělat. On bejval kovařskej učednik, vite? Potřeboval by jen nějakou dilničku a par kramu do začatku. Aspon tu vyheň byste mu mohla dat a njaký penize aby mohl koupit rudu od těh horniku do začaátku, ňy? On vam urcitě udelá ňjakej revanč nebo aspoň bude časem i nabízet v městu.

Máústa
[Obrázky: cypronakovarnalvl1.png]
Chcete tvořit RP podklady světa (Lore), technickou dokumentaci, návody, točit videa a podílet se na rozvoji Wikipedie či jiných webových/informačních zdrojů? Tak se ozvěte.. Pojďme společně vytvářet bohatý a rozmanitý svět s vlastními zákonitostmi, pravidly a příběhy, ve kterém bude radost hrát.
Odměny za spolupráci nejsou vyloučené.
Odpovědět
#7
dopis od Grommara, velitele stráží
Vážená Jasnosti,

dnes dvě individua, pravděpodobně nějací šílenci - jeden elf a jeden člověk - zaútočili na trpaslíka Thuriela u dolu a způsobili mu vážná zranění. Poté napadli stráž a utekli se schovat do domu na okraji Cyprony, hned u mlýna. Jednoho z nich jsme dopadli, ten už je ve vězení za napadení, ale druhý, ten elf - kouzelník (údajně snad prý i nekromant, co se tak šušká ve měste) a nájemce toho domu, před námi utekl někam k Isharu.

S úctou a pozdravem
Grommar
Chcete tvořit RP podklady světa (Lore), technickou dokumentaci, návody, točit videa a podílet se na rozvoji Wikipedie či jiných webových/informačních zdrojů? Tak se ozvěte.. Pojďme společně vytvářet bohatý a rozmanitý svět s vlastními zákonitostmi, pravidly a příběhy, ve kterém bude radost hrát.
Odměny za spolupráci nejsou vyloučené.
Odpovědět
#8
Na vědomost se dává, že 12.Toru, 305. roku ve 2:30 OOC: (12.10.2011 20:30) proběhne veřejný soud nad dvěma obviněnými. Obžaloba zní: "Napadení, vražda, hanobení ostatků!"
-=Semper Fidelis=-
Eržika Nitková - Krejčí, truhlářka, řezbářka
Hinata - Služebnice Jondaly někde na cestách
Galahad - Cypronský hospodský
Eržika - stopařka
Odpovědět
#9
dopis od Grommara, trpasličího velitele stráží
Vážená Jasnosti,

nedávno sme dokončili výcvik teho novýho rekruta. Je nás teďka 10 chlapů a ženskejch schopnejch boje. Celkový náklady lehce vzrostly na 17500.
Taky byla dokončená slévačská dílna v osadě, tož do budoucna snad bude dost kovu na vyzbrojení dalších ogarů. A místa na pelechy je habaděj - třeba i uvnitř hradeb.
Chcete tvořit RP podklady světa (Lore), technickou dokumentaci, návody, točit videa a podílet se na rozvoji Wikipedie či jiných webových/informačních zdrojů? Tak se ozvěte.. Pojďme společně vytvářet bohatý a rozmanitý svět s vlastními zákonitostmi, pravidly a příběhy, ve kterém bude radost hrát.
Odměny za spolupráci nejsou vyloučené.
Odpovědět
#10
úhledným a pečlivým písmem

Madam,

vzhledem k tomu, že jsem se ve Vašem městě zdržela déle, než jsem původně měla v úmyslu (ne že by ta návštěva byla zcela nepříjemná) a že návrat do mého rodného hvozdu je v nedohlednu, rozhodla jsem se, že nemám na výběr a budu si muset začít hledat práci v blízkém okolí. Napadlo mě tedy, že bych Vám nabídla své služby. Umím číst, psát a počítat, nehledáte někoho jako obsluhu do skladu? Možná by se našly vhodné prostory na hlavním náměstí, v jedné z těch budov u kašny. Akorát by asi bylo nutné vyčlenit ještě někoho z městské stráže na ochranu a udělat nějaké drobnější úpravy..

Filsiniel
Chcete tvořit RP podklady světa (Lore), technickou dokumentaci, návody, točit videa a podílet se na rozvoji Wikipedie či jiných webových/informačních zdrojů? Tak se ozvěte.. Pojďme společně vytvářet bohatý a rozmanitý svět s vlastními zákonitostmi, pravidly a příběhy, ve kterém bude radost hrát.
Odměny za spolupráci nejsou vyloučené.
Odpovědět
#11
Na vědomost se dává, že město Cyprona otevřelo skladiště v centru města.
-=Semper Fidelis=-
Eržika Nitková - Krejčí, truhlářka, řezbářka
Hinata - Služebnice Jondaly někde na cestách
Galahad - Cypronský hospodský
Eržika - stopařka
Odpovědět
#12
Jaro 7.Toru, 308.roku – Cyprona
Rozhovor mezi Hinatou a cypronskou vevodkyní


„Děkuji, že jste mě přijala vévodkyně.“
„Co se stalo, že to nemohlo počkat do zítra?“
„Ehm, *na sucho polkla* možná mě budete mít za blázna, ale byla jsem na lovu. Severně od orkské pevností. Byla semnou ještě přítelkyně. Potkaly jsme isharského lovce. Požádal nás, zda by jsme nevyčistily tamní důlní štolu od vlku…“
„Přejdi k věci Hinato!“
„Ano pani… Noo, byl tam démon jako z pověstí. Vlk … žena … démon…“
„O čem to mluvíš?“

„Uměla se měnit do zvířecí podoby nebo do lidské? Já, já nevím. Prostě byla vlk a pak člověk. Chtěla ať necháme to místo být a odejdeme.“
„To co mi popisuješ není démon, ale lykantrop. Jestli tě pokousal … Hned teď se půjdeš ukázat do lazaretu. Tam tě prohlednou. Dám vědět panu Mrkvičkovy ať se podívá po nějakém léku. Bež!“
„Jak si přejete paní…“

-=Semper Fidelis=-
Eržika Nitková - Krejčí, truhlářka, řezbářka
Hinata - Služebnice Jondaly někde na cestách
Galahad - Cypronský hospodský
Eržika - stopařka
Odpovědět
#13
"Vévodkyně, vévodkyně!" křikl nenápadný mužík s kloboukem k Eržice Nitkové a rozběhl se za ní.

"Co si přejete, pane?" tázala se zaskočeně, když k ní doběhl.

Mužík se chvilku vydýchával a pak, zatímco se držel pravou rukou za bok, ztežka řekl: "Vévodkyně, mé jméno je Martin a chtěl jsem se s vámi domluvit, jestli bych si mohl tady v Cyproně postavit vlastní domek."

"Ale jistě, takovou možnost má každý, ale jen málokdo se jí snaží využít. Jak by měl být ten dům velký a kde by měl stát? Místa tady máme víc než dost," zeptala se vévodkyně a zeširoka rozmáchla rukama.

"Velký by byl asi deset na patnáct metrů, s plochou střechou a sklepem, pokud by to nebylo na obtíž. Nad místem jsem nepřemýšlel, to bych nechal na vás," vydrmolil ze sebe mužíček stále se držící za pravý bok.

"Dobře, Martine, pojďte se mnou, ukážu vám vhodné místo a blíže projednáme vzhled domu. Myslím, že s povolením stavby, poskytnutím pracovních sil a pronájmu pozemku nebude žádný problém, pokud stavba nebude vypadat až příliš výstředně a dodáte vlastní materiál," řekla Eržika a vydala se pomalým krokem směrem ke svému vlastnímu domu. Mužíček, stále ještě ztěžka oddechující, jí pomalu, beze slova, ale s úsměvem na tváři, následoval.
Když potkáte člověka, co tvrdí, že ví všechno nejlépe, věřte mu... kdo jiný by to měl vědět lépe, než on.
Odpovědět
#14
na vývěsce na předměstí se objevila zpráva psaná roztřeseným písmem

Vážený měšťani i kolemdoucí,

chtěl bych si tu udělat stanoviště odkud budu drožkou vozit lid i tovar ke kareldskýmu hrabství a k Isharu. Kvůlivá tomu že město ještě nemá vlastní stáje bych ale potřeboval vod vás zehnat dva koně který pudou do zápřahu nějáký teda s fortelnýma nohama a zdravý mladý hezkí koníci. Pokud je teda někdo sežene dejte mi dyžtak vědět a dohodnem se. Nabízim řádnej podíl z prvního leta provozu ze všech jízd z toho budoucího stanoviště tady před osadou (ne spátky!! spátky zas budou vozit jiný!!!). Jakou část vám to hodí o tom můžem pojednat, ale nesem krkoun.

podepsán
Fanda Cestička

OOC: Pište PM zde na fóru nebo ICQ (310030621, i do offline). Pokud se ozve víc lidí, že už koně sehnali, budu odpovídat dle data odeslání zpráv (první kdo oznámí, že má koně připravené, ten bere.. je možno psát i že máte jen jednoho, v takovém případě se podíl rozdělí mezi dva lidi, za každého koně část.. počítají se ale pouze finální oznámení o dokončení zakázky, nikoliv dotazy apod.).
Pozn.: Herní rok = reálný měsíc.přes výše uvedenou zprávu je připíchnutá další

Tak už nemosíte panstvo, už se mi někdo ozval..
Chcete tvořit RP podklady světa (Lore), technickou dokumentaci, návody, točit videa a podílet se na rozvoji Wikipedie či jiných webových/informačních zdrojů? Tak se ozvěte.. Pojďme společně vytvářet bohatý a rozmanitý svět s vlastními zákonitostmi, pravidly a příběhy, ve kterém bude radost hrát.
Odměny za spolupráci nejsou vyloučené.
Odpovědět
#15
na vývěsce na předměstí se objevila zpráva psaná roztřeseným písmem
Zdravim vespolek,

chtěl bych vám oznámit, že ode dneška budu díky laskavosti pana Varouse Vermiho vozit pocestný k Isharu a Kareldskýmu hrabství.
Jeho statný krásný zdravý mladý koně vás dovezou, kam budete potřebovat! Moje stanoviště je na rozcestí před cypronskou osadou a ceny jsou příznivý..

podepsán
Fanda Cestička
Chcete tvořit RP podklady světa (Lore), technickou dokumentaci, návody, točit videa a podílet se na rozvoji Wikipedie či jiných webových/informačních zdrojů? Tak se ozvěte.. Pojďme společně vytvářet bohatý a rozmanitý svět s vlastními zákonitostmi, pravidly a příběhy, ve kterém bude radost hrát.
Odměny za spolupráci nejsou vyloučené.
Odpovědět
#16
Touto listinou se mění Ustanovující zákony ze dne 31.Toru, 298. roku:

Část
Kód:
Titul Vévody, jak bylo již výše zmíněno patří jen a pouze svrchovanému vládci Cyprony. Titul je dědičný po mužské pokrevní linii, je děděn vždy nejstarším synem. V případě, že vévoda nemá syna, je možno aby se vévodkyní stala žena. V případě že vévoda v okamžiku své smrti nemá žádného potomka, je nový vévoda volen cechmistrem Semper Fidelis po dohodě z cechem. Vévoda má nárok na oslovování titulem jasnosti.

se mění na:
Kód:
Titul Vévody patří zástupci spolku vládnoucímu Cyproně, který má svoje kořeny ve spolku Semper Fidelis. Titul je dědičný po mužské pokrevní linii, je děděn vždy nejstarším synem. V případě, že vévoda nemá syna, je možno aby se vévodkyní stala žena. V případě že vévoda v okamžiku své smrti, odstoupení či odvolání nemá žádného potomka, je nový vévoda volen cechmistrem Semper Fidelis nebo dle vnitřních úmluv spolku. Vévoda může být zbaven funkce rozhodnutím cechmistra spolku či v jiném případě dle vnitřních úmluv spolku. Vévoda a členové jeho rodu mají nárok na oslovování titulem jasnosti. Nároku na oslovování patřičnými tituly svou smrtí, abdikací či odvoláním Vévoda a členové jeho rodu nepozbývají, pokud cechmistr spolku či nový vévoda nerozhodnou jinak, za stejné podmínky je zachována i dědičnost čestných titulů.

Dále se mění Správní zákony:

Část
Kód:
Nejvyšším správním orgánem je vévoda a úřadem rada. Rada je oprávněna dohlížet nad dodržováním výsad. Právo na členství v radě má šlechta, zástupci vévodou uznaných cechů. V případě hlasování má vévoda tři hlasy, baroni po hlasech dvou, nižší šlechta a měštané pak po hlasu jednom.

se nahrazuje za
Kód:
Nejvyšším správním orgánem je vévoda a úřadem rada. Rada je oprávněna dohlížet nad dodržováním výsad. Právo na členství v radě má šlechta, zástupci vévodou uznaných cechů a další vévodou uznané osoby. V případě hlasování má vévoda tři hlasy, baroni po hlasech dvou, nižší šlechta a měštané pak po hlasu jednom. U vévodů, jejichž tituly jsou pouze čestné - tedy nejsou toho času vládnoucím vévodou v Cyproně - se počet hlasů stanovuje na dva, pokud vládnoucí vévoda nerozhodne jinak.

Též se dává na vědomí, že novou vládnoucí vévodkyní Cyprony se stává Valerie. Z rozhodnutí vévodkyně se uděluje čestný titul Rytíř Kristianovi Akkonskému (toho času nepřítomen) za mimořádné hrdinství v minulých bojích.

V Cyproně dne 19.Toru, 316.roku
podepsána
Valerie
Valerie (Semper Fidelis) - kovářka, drátenice a slévačka, vévodkyně Cyprony
Odpovědět
#17
Na vědomost se dává, že Cyprona shání truhláře pro výrobu stavebního materiálu ze surovin, které město dodá. Jednalo by se především o jasanová, ratanová a dubová prkna, ale i jiné materiály.
Odměna jistá! Pošlete mi zprávu nebo mě navštivte v mém domě hned u západní brány.

podepsána
Valerie

Nabídka již neplatí, alespoň zatím..
Valerie (Semper Fidelis) - kovářka, drátenice a slévačka, vévodkyně Cyprony
Odpovědět
#18
Dnes jsem si byla prohlédnout parcelu, na které by cypronští měšťané chtěli společnými silami vystavět své domky. Vůdce dřevorubců Zaed, předák horníků Jukeb, kovář Balian, pár místních lovců a dalších se domluvilo na zbudování domků na jižním předměstí. Ke stavbě využijí materiál a peníze, které se jim podařilo za ta léta nastřádat a jistě bude notnou investicí i práce samotná. Nějakýma penězma jim přispěje i město a taktéž je zprostím povinnosti platit v příštích letech poplatky a daně.

   

Dílna v osadě se v blízké době rozroste o místo pro truhláře a snad se tam i usadí někdo ze Zaedovy skupiny, aby prodával nějaké základní dřevěné výrobky. Jistě i Amanda bude mít radost, že má hned vedle domu dílnu, kterou může volně využívat - nakonec vybavení dodala právě ona..

A nakonec: díky Amandě - truhlářce, kterou jsem nedávno potkala a ubytovala jí v osadě a která nám vydatně pomáhá s opracováním materiálu na stavby - jsem dnes Diederikovi předala poslední chybějící prkna na dům ve výklenku u jižní brány. Eržika jistě bude mít radost, až jednoho dne uvidí, jak domek, který plánovala zbudovat, konečně stojí a uvnitř jeho zdí prožívají měšťané své každodenní životy.
Valerie (Semper Fidelis) - kovářka, drátenice a slévačka, vévodkyně Cyprony
Odpovědět
#19
S několika obyvateli jsme se dohadovali na spolupráci a na vylepšování jejich příbytků - Amanda nám dodala již velkou hromadu prken a začala si kopat sklep, v brzké době jí necháme také postavit plot a začneme se stavbou druhého patra jejího domu. V dole se usídlil nějaký trpasličí horník, ale zatím jsme od něj mnoho neslyšeli. Mohu však říct, že je to opravdový pracant - sám se jal bojovat s tvrdou skálou o místo k životu a vybudoval si ne jedno, ale hned dvě patra. Farmář Ondřej si zas nechal oplotit jedno pole a jednu farmu a dodal nám nějakou slámu, kterou později použijeme na střechy. Horníci a dřevorubci dostavěli svoje domky na předměstí a teď už jim zbývá jen se zabydlet. Svůj skromný příbytek si tam prý chtějí vystavět i lovci a tak lze snad v brzké době očekávat rozkvět řemesel v našem městě.
Valerie (Semper Fidelis) - kovářka, drátenice a slévačka, vévodkyně Cyprony
Odpovědět
#20
... začlo lít jak z konve. Ale co víc, zahlédla jsem starého známého u kterého slovo starý platí dvojnásob - elfa Sülé (snad to píšu správně). Po krátkém přivítání jsme se šli skrýt do blízkého mého domu a usedli ke stolu. Po výměně pár zdvořilostních a přátelských obratů a hovoru o počasí začal popisovat svůj plán na vojenská cvičení, která by se mohla odehrávat v našem městě. Je pravda, že vojáci by si nějaký tvrdý výcvik zasloužili a hlavně bysme mohli snad i rozšířit jejich řady o další členy hlídky. Výcvik však bude přístupný i zájemcům z řad potulných dobrodruhů a obyvatel města.
Dohodli jsme se na pár věcech, které město na výcvik sežene, a pak se již elf vzhledem k pozdní noci vydal na cestu ke svému novému nedalekému domovu. Jak jsem se totiž dozvěděla, zabydlel se u dalšího starého známého - Horiana - který bydlí poblíž.
Valerie (Semper Fidelis) - kovářka, drátenice a slévačka, vévodkyně Cyprony
OdpovědětPravděpodobně související témata ...
Téma: Autor Odpovědi: Shlédnutí: Poslední příspěvek
  [OOC] [Město] Cyprona Eržika 8 6 812 24.01.2014 v 15:02
Poslední příspěvek: Mir

Skok na fórum: