Hodnocení tématu:
  • 1 Hlas(ů) - 5 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[RP] Království Eldarion
#1
22.Toru, 335. roku bylo území elfů nazváno jako království Eldarion.


[Obrázky: erb_Eldarionu.png]

Erb Eldarionu

Pod království Eldarion spadají tato území:
- město Eldamar
- okolí města Eldamar
- Východní hvozd až po hraniční sloupy na východní straně království
- tábor Quendë na východní hranici království
- most k Osamělé hoře (severní vstup na území království)

Eldarionský trůn bude dědit prvorozené dítě, pokud nebude rozhodnuto jinak v rámci rodiny.
Nejvyšší autoritou království v součásné době je princ Elessar z královského rodu Verthärionë.
Má neomezené pravomoce. Mezi jeho povinnosti patří:
- povýšení osoby do šlechtického stavu, pokud toho bude hodna
- zajištění bezpečí království
- zajištění ekonomického růstu království
- jmenovat svého zástupce a pobočníka
- naslouchat občanům království
- jmenovat členy rady
- účastnit se jednání rady
- brát v potaz rozhodnutí rady
- spravedlivě soudit

[Obrázky: logo_adulien5.png]
Erb rodu Verthärionë

V době nepřítomnosti prince Elessara byla jako zástupce vybrána jeho matka Galeath - bývalá královna Eldamaru.
Pobočníkem je Ismian', který je v současné době správce tábora Quendë a velícím důstojníkem Quendë.
Pobočník je povinnen sloužit vladaři, kterému se jako jedinému bude zodpovídat.

Eldarionská rada potřebuje pro fungování nejméně 3 osoby a nejvíce 5 osob.
Členy rady volí sám vladař, rada může navrhnout vhodného kandidáta, kterého pak vladař může schválit.
Členství v radě není časově omezeno, avšak pokud vladař nazná, že daná osoba už není hodná být radní, tak ji vyloučí trvale z této pozice.

Eldarionská rada - povinnosti:
- jednat vždy dle vlastního úsudku pro to nejlepší pro Eldarion
- spravedlivě soudit přestupky vůči zákonům
- plnit diplomatické mise schválené vladařem
- předkládat úpravy zákonů a nové zákony vladaři ke schválení
- naslouchat obyvatelům Eldarionu
- reprezentovat Eldarion
- schvalovat žádosti o občanství

Eldarionská rada - práva:
- zadržet osobu, která je podezřelá z jakéhokoliv porušení zákonů království
- vynášet rozsudky může jedině tehdy, když se rady zúčastní všichni radní

Ve stejný den vstoupily v platnost tyto zákony na území království Eldarionu:
Zákony platící na území Eldamaru a tábora Quendë:
- je zakázáno nošení staženého hledí či masky
- přísný zákaz nošení tasených zbraní (výjimky: hůl na podpírání)
- zákaz používání vyvolávacích a útočných kouzel s výjimkou kouzla Koník
- zákaz fyzického či verbálního napadení, nebo samotným vyhrožováním fyzického napadení
- výjimky z těchto zákonů: členové Quendë či osobní stráže šlechtických rodů, při osobním napadení
- zákaz volného pohybu divokých zvířat na území města a tábora bez přímého dohledu majitele

Zákony platící na celém území království Eldarion
- zákaz provozování nekromancie a temných rituálů
- zákaz vstupu všem nepřátelsky smýšlejícím bytostem - zločinci, fanatičtí uctívači temných bohů, agresivní a jinak nebezpečné bytosti
- zákaz krádeží všech rozměrů
- každý je povinen dbát královských vyhlášek a dekretů
- každý je povinen dbát pokynů příslušníků Quendë a královské gardy
- ten kdo na území Eldarionu napadne jakýkomliv způsobem občana, bude označen za nepřítele
- zákaz prodeje zboží či jiné podpory nežádoucích či nebezpečných osob
- je zákázáno poškozování majetku či znečišťování území města/tábora a samotného Eldarionu
- je zakázáno na území elfího království schovávávat či bránit zločince před armádou či členy Quendë
- je zakázáno prodávat zboží či vykonávat jiné služby na území města mimo tržiště
- zákaz prodeje kostěných zbrojích a podobných barbarských předmětů stejně tak jako jiných předmětů znevažující klidné spočinutí mrtvých

Soudní systém:
Drobné prohřešky (nošení staženého hledí, zbraň v ruce, znečišťování města atp.) mohou vyřešit členové armády na místě.
Pokud nebudete s jejich rozhodnutím souhlasit je možné se odvolat na radu Eldarionu, která celou záležitost důkladně prošetří.
Vážnější přestupky řeší rada Eldarionu (obchodování s nepřáteli, zničení majetku království atp.), je možné se odvolat k samotnému vladaři, který vaši žádost může, ale také nemusí přijmout.
Nehorší zločiny (vražda, ukrývání nepřátel, atp.) řeší samotný vladař. Proti jeho rozhodnutí není možné se odvolat.
Sám si může zavolat radu a chtít znát jejich názor, avšak k vyřčení verdiktu to není jeho povinnost.
Vladař má právo řešit jakýkoliv prohřešek.

Nájemní podmínky:
- pokud dojde k podezření na porušení zákonů, tak má rada města/vyšetřovatel právo nájem pozastavit v rámci šetření

Zisk občanství Eldarionu:
Získat občanství Eldarionu má každý čestný elf, který na toto území vstoupí a není občanem jiného království, města atp.
Čestným elfem se myslí nikde netrestaným za vraždu, napadení a za těžké zločiny.
Takovým jedincům naše království nebude otevřené.
Avšak pokud i přesto nabývá dojmu, že šlo o ukřivdění/nedorozumění, tak má možnost podat žádost o přešetření radou Eldarionu.
Mnohokrát se jiné rasy (s vyjímkou orků a drowů) ukázaly jako upřímnými přáteli elfů, ale také jako nepřáteli.
Proto zájemce o občanství jiných ras je povinnen vhodit přihlášku se svoji obhajobou, proč bychom mu měli věřit a otevřít mu dveře našeho království.
Pokud dojdeme k závěru, že tato žádost stojí za uvážení, tak bude pozván ke Galeath, která na základě rozhovoru a své nekonečné moudrosti rozhodne, zda-li si občanství a místo mezi elfy skutečně zaslouží.

Práva občana Eldarionu:
- právo na spravedlivý soud
- právo na ochranu
- právo na pomoc v nouzi

Povinnosti občana Eldarionu:
- v případě ohrožení je povinen přispívat k obraně Eldamaru
- být napomocen poutníkům a hlavně novým občanům - nehledě na rasu!
- přispívat na provoz království, pokud je to v jeho možnostech
*Žádný z občanů neupřednostní vlastní prospěch a zisk před prosperitou království.

Občanství království Eldarion zaniká:
- vážným porušením zákona, vyhlášky, či nařízení
- králem, nebo rozhodnutím rady města
- na vlastní žádost
Odpovědět
#2
Je čas, abychom vylezli ze stínů našeho úkrytu. Již dlouho jsme se schovávali a budovali to, co jsme ztratili. Vždy jsi stál při nás. My v Tebe věříme. Pokud nás povedeš, budeme Tě následovat. Nebudeme se schovávat, naše místo jsme si na tomto světě několikrát zasloužili a je čas to ostatním připomenout. - Rozestavte stráže okolo srubu, bude to místo, kde budeme jednat s okolním světem. Srub bude místem, kam mohou všichni elfové přijít, přijmeme je za bratry a sestry. Společně náš cíl zdoláme. Každý, kdo si založil elfa a neví, kam se obrátit s postavou, napište mi SZ na fóru, nebo na ICQ, zařídím to.
OdpovědětSkok na fórum: